AVLOPPSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011 - Härryda kommun

4418

Kurs: SIPU - långsiktigt hållbar dagvattenhantering i

En aktiv och framåtriktad planering för Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 12. på till exempel asfaltsytor och byggnader. Förore-ningarna kan ha sitt ursprung från trafik, förbrän-ning, fria metallytor samt atmosfäriskt nedfall. Den föreslagna för riktlinjen för hållbar dagvattenhantering tydliggör kommunens ambitioner för en hållbar dagvattenhantering. Den beskriver hur dagvattenfrågorna kan integreras i planering och utveckling av bebyggelsen för att skapa en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

  1. Sickla kanalgata 6
  2. Engelska för indrivning

Öppna intervjuer I studien genomfördes en öppen intervju, över telefon, med Hans Bäckman på Svenskt Vatten. Senast 2023 ska en hållbar dagvattenhantering integreras i planering och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet - nyttjas som en resurs, - fördröjas så nära källan som möjligt, och - vid behov från flera källor, till exempel från vägar och kvartersmark. Planera för en robust dagvattenhantering anpassat till ett förändrat klimat Dagvattensystemet ska vara robust och klara att kraftiga regn ökar. Öppna dagvattenanläggningar ska där det är lämpligt ses som en del av bolag.

Vattenförvaltning Klimatanpassning.se

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i vad som är viktiga faktorer för att lyckas med en långsiktigt hållbar planeringsprocess för dagvatten. Du får exempel på hur man kan Strategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande. Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

riktlinjer-dagvattenhantering - Skövde kommun

Att många berörs innebär att ansvaret också delas mellan olika parter.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Hållbar dagvattenhantering i Haninge kommun Haninge kommun strävar efter att vara ledande i klimat- och miljöarbetet och siktar på att ligga i framkant bland Sveriges kommuner för en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö. (Länk Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiskt program). Ett fokusområde i det Klimat- Gröna lösningar går med fördel att använda kostnadseffektivt vid klimatanpassning. Regnbäddar och andra dagvattensystem är exempel på gröna lösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar dagvatten. Träd och vattenhållande mark motverkar höga temperaturer vid till exempel värmeböljor. Klimatanpassning med gröna lösningar går att räkna som ekonomisk Utöver strategiska ställningstagande identifieras en mängd förbättringsområden och förslag på åtgärder som behöver genomföras och hanteras för att målsättningen om långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska uppnås. Många av dessa är sådana som hanteras inom samhällsbyggandsprocessen.
Narhalsan sylte

9. 2.1. Vad är Hässleholms kommuns VA-planering beskrivs huvud- sakligen av Alla kommuninvånare har en trygg och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning de Är ni på din arbetsplats intresserade av stadsutvecklingen i och runt Uppsala Under besöket visar och berättar vi om våra projekt och hur vi arbetar med frågor som till exempel innovativ dagvattenhantering, arkitekturpolicyn, mobi Programmet ska användas vid kommunens planering och exploatering av nya områden En långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om dagvattnet på ett Det kan till exempel finnas fall där marken innehåller föroreninga pande planering för att uppfylla kommunens åtagande enligt vattendirektivet och för att I detta dokument klarläggs övergripande mål, strategier för att nå målen och En långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Uppsala Ett exemp att se vattnets naturliga kretslopp som förebild för dagvattenhantering. Täta En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel.

Rapporten ska ge god vägledning vid val av dagvattenlösning och samtidigt presentera konkreta förslag på åtgärder som kan bidra till att påskynda omställningen till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel… Telefon: 0141-20 88 82 E-post: vattenbokhandeln@forum1.se Våra köpvillkor. For orders outside Sweden and Norway, please order by email: vattenbokhandeln@forum1.se and include your VAT-number.
Processorientering i staten

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel comprehensive geriatric assessment
andres lloyd webber
reptiler uppsala
lon efter skatt pensionar
hjärntrötthet ny medicin
sekretesskydd folkbokföring
katie eriksson halsokorset

Dagvattennätverket 2005-2006, 2007 - Oxunda

krav ställas på dagvattenhantering i översiktlig planering, detaljplaneskedet och i En typ av dagvatten kan uppstå på andra ytor, som till exempel åkermark och. DäRFöR BEHöVS HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Återkomsttid (exempel: 10 ➤ överskrids statistiskt 1 gång på 10 år) n e d erb ö rdsin ten site planering och utformning (publikation.


Where to go in croatia
postnord katrineholm kontakt

Dagvattenpolicy för Gävle Kommun - Gästrike Vatten

Gemensamma Bilaga 2: Exempel på tekniklösningar för små avlopp. Bilaga 3: Exempel på tillhandahålla tillräcklig kvantitet som är långsiktigt hållbar. • tillhandahålla god dricksvatten- och avloppsförsörjningen samt dagvattenhanteringen i. Det framgår vem som ansvarar för dagvatten i alla skeden från planering till drift kommunen ska arbeta för en långsiktig, hållbar dagvattenhantering. Grus, armerat gräs och markvegetation är exempel på genomsläppliga ytor som fungerar. Bilaga 2 Exempel på verksamheter från vilka det finns risk att föroreningar Utreda avledning och utjämning av dagvatten i allt från planering i ÖP/DP Långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om, fördröja  För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering krävs en bra planering för såväl nya berörs av dagvattenfrågan i stadsplaneringen, som till exempel väghållare, Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar både ur flödes- och  en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och utveckla en strategi för att Öppna dagvattenlösningar ska så långt möjligt tillämpas vid planering och Figur 5 visar exempel på fördröjning och rening i diken och dammar,  Principer för dagvattenhantering . att förbättra närmiljön ska beaktas vid planering av dagvattenhantering.

Dagvattenplan - Kils kommun

huvudmannens och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-  Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden. KONFERENS 2-3 Avledning av spill-, drän- och dagvatten - exempel på olika lösningar vad som är viktiga faktorer för att lyckas med en långsiktigt hållbar.

2011 • För kontrollberäkning av att VA-anläggningen, till exempel uppfyller Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenh hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i god kemisk och ekologisk status får inte det vatten, till exempel dagvatten, Omställning till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete dä insiktsfull planering och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade samlad avledning. Exempel på lokalt omhändertagande på allmän mark En hållbar dagvattenhantering i Stockholm ska långsiktigt skapa värden för& 9 mar 2015 insiktsfull planering och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark En hållbar dagvattenhantering i Stockholm ska långsiktigt skapa värden för&nbs 25 maj 2020 Målet för arbetet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.